Financiële gidsen

Wat is de verhouding schuld / eigen vermogen?

De schuld / eigen vermogen-ratio (ook wel de 'schuld-eigen vermogen', 'risicoverhouding' of 'gearing' genoemd), is een hefboomratio. in de balans, resultatenrekening of kasstroomoverzicht. Excel-sjabloon die het gewicht van de totale schuld en financiële verplichtingen ten opzichte van het totale eigen vermogen berekent.A

Gids voor analyse van financiële overzichten

De belangrijkste taak van een analist is het uitvoeren van een uitgebreide analyse van financiële overzichten. Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld. In deze gratis gids zullen we de belangrijkste methoden, typen en benaderingen van financiële analyse opsplitsen.Deze

Wat is EV / EBITDA?

EV / EBITDA is een verhouding die de Enterprise Value van een bedrijf vergelijkt Enterprise Value Enterprise Value, of Firm Value, is de volledige waarde van een bedrijf gelijk aan zijn eigen vermogen, plus de nettoschuld, plus een eventueel minderheidsbelang, gebruikt bij de waardering. Er wordt gekeken naar de volledige marktwaarde in plaats van alleen naar de waarde van het eigen vermogen, dus alle eigendomsbelangen en activavorderingen van zowel schulden als eigen vermogen zijn inbegrepen.

Wat is een concurrentievoordeel?

Een concurrentievoordeel is een eigenschap waarmee een bedrijf beter presteert dan zijn concurrenten. Hierdoor kan een bedrijf superieure marges behalen. Bedrijfsmarge De bedrijfsmarge is gelijk aan het bedrijfsresultaat gedeeld door de omzet. Het is een winstgevendheidsratio die de inkomsten meet na dekking van de operationele en niet-operationele kosten van een bedrijf.

De vier belangrijkste soorten prognosemethoden

Er zijn vier hoofdtypen prognosemethoden die financiële analisten gebruiken Financieel analist Functiebeschrijving De onderstaande functiebeschrijving van financieel analist geeft een typisch voorbeeld van alle vaardigheden, opleiding en ervaring die nodig zijn om te worden aangenomen voor een analistenfunctie bij een bank, instelling of bedrijf .

Wat zijn leiderschapstheorieën?

Leiderschapstheorieën zijn stromingen die naar voren worden gebracht om uit te leggen hoe en waarom bepaalde individuen leiders worden. De theorieën benadrukken de eigenschappen Leiderschapskenmerken Leiderschapskenmerken verwijzen naar persoonlijke kwaliteiten die effectieve leiders definiëren. Leiderschap verwijst naar het vermogen van een individu of een organisatie om individuen, teams of organisaties te begeleiden bij het behalen van doelen en doelstellingen. Le

Wat is een afsluitende post?

Een afsluitende boeking is een journaalboeking Handleiding voor journaalboekingen Journaalboekingen zijn de bouwstenen van de boekhouding, van rapportage tot het controleren van journaalboekingen (die bestaan ​​uit debiteringen en tegoeden). Zonder de juiste journaalboekingen zouden de financiële overzichten van bedrijven onnauwkeurig en een complete puinhoop zijn. dat

Boekhouding - boekhouding, principes en verklaringen

Finance's Principles of Accounting-boek is gratis en voor iedereen beschikbaar om te downloaden als pdf. Leer meer over de belangrijkste boekhoudkundige concepten, zoals boekhouding, het systeem van dubbele boekhouding, toerekenings- en afstemmingsprincipes, het opstellen van financiële overzichten en meer!W

Wat zijn interpersoonlijke vaardigheden?

Interpersoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn om effectief te communiceren, te communiceren en te werken met individuen en groepen. Degenen met goede interpersoonlijke vaardigheden zijn sterke verbale en non-verbale communicatoren en worden vaak beschouwd als "goed met mensen". Of ze nu in uw carrière of privéleven worden gebruikt, deze vaardigheden zijn belangrijk voor succes.Ee

Vier hoofdtypen budgetten / budgetteringsmethoden

Er zijn vier veelvoorkomende soorten budgetten die bedrijven gebruiken: (1) incrementeel, (2) op activiteiten gebaseerd, (3) waardevoorstel en (4) op nul gebaseerd. Deze vier budgetteringsmethoden hebben elk hun eigen voordelen en uitdagingen, die in deze gids nader worden besproken.Bron: Finance's Budgettering & Forecasting Course.

Wat is een carrièredoel?

Een carrièredoel is een duidelijk omschreven verklaring waarin het beroep wordt uitgelegd dat een persoon gedurende zijn hele loopbaan wil uitoefenen. Het is belangrijk voor elke werknemer of werkzoekende om zijn carrièredoelen duidelijk te definiëren. Het helpt hen om met effectieve actieplannen te komen.Het

Wat is een bedrijfscyclus?

Een conjunctuurcyclus is een cyclus van schommelingen in de Bruto Binnenlands Product BBP-formule De BBP-formule bestaat uit consumptie, overheidsuitgaven, investeringen en netto-export. In deze gids splitsen we de BBP-formule op in stappen. Het bruto binnenlands product (bbp) is de geldwaarde, in lokale valuta, van alle economische eindgoederen en diensten die in een land gedurende een bepaalde periode worden geproduceerd.

Wat zijn leiderschapskenmerken?

Leiderschapskenmerken verwijzen naar persoonlijke kwaliteiten die effectieve leiders definiëren. Leiderschap verwijst naar het vermogen van een persoon of een organisatie om individuen, teams of organisaties te begeleiden Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf.

Wat is de vrije kasstroomformule (FCF)?

De generieke vrije kasstroom FCF-formule is gelijk aan kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten is het gedeelte van het kasstroomoverzicht van een bedrijf dat het bedrag weergeeft dat een bedrijf genereert (of verbruikt) door het uitvoeren van zijn operationele activiteiten.

Wat zijn de kosten van vervaardigde goederen (COGM)?

Kostprijs van geproduceerde goederen, ook wel COGM genoemd, is een term die in de managementboekhouding wordt gebruikt en die verwijst naar een schema of overzicht dat de totale productiekosten weergeeft. Absorptiekosten Absorptiekosten zijn een kostensysteem dat wordt gebruikt bij het waarderen van voorraad.

Wat is een correlatie?

Een correlatie is een statistische maat voor de relatie tussen twee variabelen. De maat wordt het best gebruikt in variabelen die een lineaire relatie tussen elkaar laten zien. De pasvorm van de gegevens kan visueel worden weergegeven in een scatterplot. Met behulp van een scatterplot kunnen we in het algemeen de relatie tussen de variabelen beoordelen en bepalen of ze al dan niet gecorreleerd zijn.

Wat zijn de 5 P & rsquo; s van marketing?

De 5 P's van marketing - product, prijs, promotie, plaats en mensen - zijn de belangrijkste marketingelementen die worden gebruikt om een ​​bedrijf strategisch te positioneren. De 5 P's van Marketing, ook wel de marketingmix genoemd, zijn variabelen die managers Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of business units binnen een bedrijf. Afh

Wat is CAPM?

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een model dat de relatie beschrijft tussen het verwachte rendement Verwacht rendement Het verwachte rendement op een investering is de verwachte waarde van de kansverdeling van mogelijke rendementen die het aan investeerders kan opleveren. Het rendement op de investering is een onbekende variabele met verschillende waarden die zijn gekoppeld aan verschillende waarschijnlijkheden.

Wat is dividend per aandeel (DPS)?

Dividend Per Share (DPS) is het totale bedrag aan dividenden. Dividend Een dividend is een aandeel in de winst en ingehouden winsten dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Wanneer een bedrijf winst maakt en ingehouden winsten opbouwt, kunnen die winsten ofwel worden herbelegd in het bedrijf of als dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Wat zijn producten en services?

Een product is een tastbaar item dat op de markt wordt gebracht voor acquisitie, aandacht of consumptie, terwijl een dienst een immaterieel item is, dat voortkomt uit de output van een of meer individuen. Hoewel het lijkt alsof het belangrijkste onderscheid tussen de twee concepten is gebaseerd op hun tastbaarheid, is dat niet altijd het geval.

Wat is investeringsbankieren?

Investeringsbankieren is de divisie van een bank of financiële instelling die overheden, bedrijven en instellingen bedient door het verstrekken van verzekeringen (proces voor het aantrekken van kapitaal, dit artikel is bedoeld om lezers een beter begrip te geven van hoe het proces voor het aantrekken van kapitaal werkt en plaatsvindt in de voor meer informatie over het aantrekken van kapitaal en verschillende soorten toezeggingen die door de onderschrijver zijn aangegaan, zie ons onderschrijvingsoverzicht.)

Wat zijn hefboomratio's?

Een hefboomratio is elke vorm van financiële ratio's. Verklarende woordenlijst voor financiële analyse-ratio's Verklarende woordenlijst met termen en definities voor veelgebruikte termen voor financiële analyse-ratio's. Het is belangrijk om deze belangrijke termen te begrijpen. dat het niveau van de schuld aangeeft dat een bedrijfsentiteit heeft opgelopen ten opzichte van verschillende andere rekeningen in de balans. Ba

Wat zijn journaalboekingen in de boekhouding?

In boekhoudkundige carrières Accounting Openbare accountantskantoren bestaan ​​uit accountants die het bedrijfsleven, particulieren, overheden en non-profitorganisaties dienen door financiële overzichten op te stellen, belastingen en journaalboekingen zijn verreweg een van de belangrijkste vaardigheden om onder de knie te krijgen. Zonde

Hoe het consumentensurplus te berekenen

Consumentensurplus is een economische maatstaf om het voordeel (dwz het surplus) te berekenen van wat consumenten bereid zijn te betalen voor een goed of dienst ten opzichte van de marktprijs. De formule van het consumentensurplus is gebaseerd op een economische theorie van marginaal nut. De theorie legt uit dat het bestedingsgedrag varieert met de voorkeuren van individuen.

Overzicht van commerciële banken in India

Commerciële banken in India worden grofweg in drie categorieën ingedeeld:Banken in de publieke sector:De term "banken in de publieke sector" verwijst naar een situatie waarin het meerderheidsaandeel Aandeelhouders Eigen Vermogen Aandeelhouders (ook bekend als Eigen Vermogen) een rekening op de balans van een bedrijf is die bestaat uit aandelenkapitaal plus ingehouden winsten. H

Wat is MM?

In financiën en boekhouding Financial Accounting Theory Financial Accounting Theory legt het "waarom" achter boekhouding uit - de redenen waarom transacties op bepaalde manieren worden gerapporteerd. Deze gids zal u helpen de belangrijkste principes achter de financiële boekhoudingstheorie te begrijpen, MM (of kleine letters "mm") geeft aan dat de weergegeven eenheden in miljoenen zijn . H

Wat is cashflow?

Cash Flow (CF) is de toename of afname van de hoeveelheid geld die een bedrijf, instelling of individu heeft. In de financiële wereld wordt de term gebruikt om het bedrag aan contanten (valuta) te beschrijven dat in een bepaalde periode wordt gegenereerd of verbruikt. Er zijn veel soorten CF, met verschillende belangrijke toepassingen voor het runnen van een bedrijf en het uitvoeren van financiële analyses. A

Wat is het rendement tot volwassenheid (YTM)?

Rendement tot einde looptijd (YTM) - ook wel aflossings- of boekrendement genoemd. de investering. Uitgedrukt als een jaarlijks percentage, vertelt het rendement beleggers hoeveel inkomen ze elk jaar zullen verdienen in verhouding tot de kosten van hun investering. - is het speculatieve rendement. Rendement Het Rendement (ROR) is de winst of het verlies van een investering over een bepaalde periode, vergeleken met de initiële kosten van de investering, uitgedrukt als een percentage.

Wat is een bedrijfsstructuur?

Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de branche waarin het actief is, kan de bedrijfsstructuur aanzienlijk verschillen tussen bedrijven. Elk van de afdelingen vervult gewoonlijk een gespecialiseerde functie terwijl ze voortdurend met elkaar samenwerken om de bedrijfsdoelen en waarden te bereiken.

Balans sjabloon

Dit balanssjabloon biedt u een basis voor het opstellen van de financiële overzichten van uw eigen bedrijf met daarin de totale activa Soorten activa Veel voorkomende soorten activa zijn onder meer kortlopend, niet-courant, fysiek, immaterieel, operationeel en niet-operationeel. Juiste identificatie van en, verplichtingen Soorten verplichtingen Er zijn drie primaire soorten verplichtingen: kortlopende, langlopende en voorwaardelijke verplichtingen.

Wat is een professional?

De term professional verwijst naar iedereen die de kost verdient met het uitvoeren van een activiteit waarvoor een bepaald niveau van opleiding, vaardigheid of training vereist is. Er is doorgaans een vereiste norm van bekwaamheid, kennis of opleiding die moet worden aangetoond (vaak in de vorm van een examen of diploma), evenals het naleven van gedragscodes en ethische normen.

Top 10 soorten financiële modellen

Er zijn veel verschillende soorten financiële modellen. In deze gids geven we een overzicht van de 10 meest gebruikte modellen in bedrijfsfinanciering door financiële modellering. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Over

Wat is Behavioural Finance?

Behavioral finance is de studie van de invloed van psychologie op het gedrag van investeerders of financiële analisten. Het omvat ook de daaropvolgende effecten op de markten. Het richt zich op het feit dat investeerders niet altijd rationeel zijn, grenzen hebben aan hun zelfbeheersing en worden beïnvloed door hun eigen vooroordelen.Tr

Wat is nominaal versus reëel bruto binnenlands product (bbp)?

Nominaal bruto binnenlands product (bbp) en reëel bbp kwantificeren beide de totale waarde van alle goederen die in een land in een jaar worden geproduceerd. Het reële bbp Bruto binnenlands product (bbp) Het bruto binnenlands product (bbp) is echter een standaardmaatstaf voor de economische gezondheid van een land en een indicator voor de levensstandaard. O

Wat zijn productkosten?

Productkosten zijn kosten die worden gemaakt om een ​​product te maken dat bedoeld is voor verkoop aan klanten. Productkosten omvatten direct materiaal (DM), directe arbeid (DL) en fabricageoverhead (MOH).Inzicht in de kosten in productkostenProductkosten zijn de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het fabricageproces. De

Wat is een positief scheve verdeling?

In statistieken is een positief scheef (of rechts scheef) verdeling een type verdeling waarin de meeste waarden rond de linkerzijde van de verdeling zijn geclusterd, terwijl de rechterzijde van de verdeling langer is. De positief scheve verdeling staat haaks op de negatief scheve verdeling Negatief scheve verdeling In de statistieken is een negatief scheve verdeling (ook wel links-scheef) een soort verdeling waarin meer waarden aan de rechterkant zijn geconcentreerd.

Sjabloon voor winst- en verliesrekening (P & L)

Deze winst- en verliesrekening (P&L) Winst- en verliesrekening (P&L) Een winst- en verliesrekening (P&L), of winst- en verliesrekening of overzicht van activiteiten, is een financieel rapport dat een overzicht geeft van de inkomsten, uitgaven en winsten van een bedrijf / verliezen over een bepaalde periode.

Excel ROUNDUP gebruiken

Met de functie Excel ROUNDUP kan een gebruiker een getal in Excel naar boven afronden tot een bepaald aantal decimalen. Voor iedereen die financiële analyses uitvoert in Excel Excel-bronnen Leer Excel online met honderden gratis Excel-tutorials, bronnen, handleidingen en spiekbriefjes! De middelen van Finance zijn de beste manier om Excel op uw eigen voorwaarden te leren.

Microsoft Excel-definitie

Excel-definitie: een softwareprogramma gemaakt door Microsoft dat spreadsheets gebruikt om cijfers en gegevens te ordenen met formules en functies. Excel-analyse is alomtegenwoordig over de hele wereld en wordt door bedrijven van elke omvang gebruikt om financiële analyses uit te voeren.Bekijk hier de gratis Excel Crash Course van Finance!W

Wat is een corporatie?

Een bedrijf is een juridische entiteit die is opgericht door individuen, aandeelhouders Aandeelhoudersvermogen Aandeelhoudersvermogen (ook bekend als eigen vermogen) is een rekening op de balans van een bedrijf die bestaat uit aandelenkapitaal plus ingehouden winsten. Het vertegenwoordigt ook de restwaarde van activa minus passiva.

Wat zijn accountkosten?

Een uitgave in de boekhouding is het geld dat een bedrijf besteedt, of de kosten die worden gemaakt, om inkomsten te genereren. In wezen vertegenwoordigen de boekhoudkosten de kosten van zakendoen; ze zijn de som van alle activiteiten die (hopelijk) een winst opleveren.Het is belangrijk om het verschil tussen "kosten" en "kosten" te begrijpen, aangezien ze elk een verschillende betekenis hebben in de boekhouding.

Wat is de terugverdientijd?

De terugverdientijd geeft aan hoe lang het duurt voordat een bedrijf een investering terugverdient. Met dit type analyse kunnen bedrijven alternatieve investeringsmogelijkheden vergelijken en beslissen over een project dat de investering in de kortst mogelijke tijd terugverdient, als dat criterium voor hen belangrijk is.

Wat is Serie A-financiering?

Serie A-financiering (ook bekend als serie A-ronde of serie A-financiering) is een van de fasen in het kapitaalverhogingsproces door een startup. In wezen is de serie A-ronde de tweede fase van startfinanciering en de eerste fase van risicokapitaalfinanciering.Net als startfinanciering Seed Financing Seedfinanciering (ook wel seed capital, seed money of seed funding genoemd) is de vroegste fase van het kapitaalverhogingsproces van een startup.

Wat zijn financiële markten?

Financiële markten, van de naam zelf, zijn een soort marktplaats die een weg biedt voor de verkoop en aankoop van activa zoals obligaties. Obligaties Obligaties zijn vastrentende effecten die worden uitgegeven door bedrijven en overheden om kapitaal aan te trekken. De emittent van de obligatie leent kapitaal van de obligatiehouder en betaalt hen gedurende een bepaalde periode vaste (of variabele) rentevoet.

Wat is de boekhoudcyclus?

De boekhoudcyclus is het holistische proces van het registreren en verwerken van alle financiële transacties van een bedrijf, vanaf het moment dat de transactie plaatsvindt tot de weergave ervan in de financiële overzichten Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en de verklaring van cashflows. Dez

Wat is een rendement?

Een Rate of Return (ROR) is de winst of het verlies van een investering gedurende een bepaalde periode. Met andere woorden, het rendement is de winst. Kapitaalwinstopbrengst Kapitaalwinstopbrengst (CGY) is de prijsstijging op een investering of een waardepapier uitgedrukt als een percentage. Omdat de berekening van Capital Gain Yield de marktprijs van een effect in de loop van de tijd omvat, kan deze worden gebruikt om de fluctuatie in de marktprijs van een effect te analyseren.

Wat is gevoeligheidsanalyse?

Gevoeligheidsanalyse is een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij financiële modellering. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat financiële modellering is, hoe en waarom een ​​model moet worden gebouwd. analyser

Wat is de Times Interest Earned Ratio?

De Times Interest Earned (TIE) -ratio meet het vermogen van een bedrijf om periodiek aan zijn schuldverplichtingen te voldoen. Deze ratio kan worden berekend door de EBIT EBIT van een bedrijf te delen EBIT Gids EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes en is een van de laatste subtotalen in de winst-en-verliesrekening vóór nettowinst. E

Wat zijn de kosten van eigen vermogen?

Cost of Equity is het rendement dat een bedrijf uitkeert aan aandelenbeleggers. Een bedrijf gebruikt de kosten van eigen vermogen om de relatieve aantrekkelijkheid van investeringen te beoordelen, met inbegrip van zowel interne projecten als externe acquisitiemogelijkheden. Bedrijven gebruiken doorgaans een combinatie van eigen vermogen en schuldfinanciering, waarbij eigen vermogen duurder is.

Wat is socialisme?

Socialisme is een systeem waarin elke persoon in de gemeenschap een gelijk aandeel heeft in de verschillende productie-elementen. Een dergelijke vorm van eigendom wordt verleend via een democratisch bestuurssysteem. Socialisme is ook aangetoond door middel van een coöperatief systeem waarin elk lid van de samenleving een deel van de gemeenschappelijke middelen bezit.D

Wat is EOQ?

EOQ staat voor Economic Order Quantity. Het is een meting die wordt gebruikt op het gebied van Operations, Logistics en Supply Management. In wezen is EOQ een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het volume en de frequentie van de bestellingen te bepalen die nodig zijn om aan een bepaald vraagniveau te voldoen, terwijl de kosten per bestelling worden geminimaliseerd.

Overzicht van banken in VAE

De centrale bank van de VAE is de belangrijkste financiële regelgevende instantie in het land. Er zijn 23 lokale en 26 buitenlandse banken in de VAE. Grotere banken domineren de banksector van het land, waarbij de vijf grootste banken ongeveer 60% van de activa van de sector voor hun rekening nemen.

Wat is de SUMIF-functie?

De SUMIF-functie is gecategoriseerd onder Excel Wiskundige en trigonometrische functies Functies Lijst met de belangrijkste Excel-functies voor financiële analisten. Dit spiekbriefje bevat honderden functies die essentieel zijn om te kennen als Excel-analist. Het zal cellen samenvatten die voldoen aan de gegeven criteria.

Wat is de verhouding tussen schulden en activa?

De schuldratio, ook wel de schuldratio genoemd, is een hefboomratio. Hefboomratio's Een hefboomratio geeft het niveau van de schuld aan dat een bedrijfsentiteit heeft opgelopen ten opzichte van verschillende andere rekeningen in de balans, resultatenrekening of kasstroomoverzicht. Excel-sjabloon die het percentage activa aangeeft Typen activa Veelvoorkomende soorten activa zijn onder meer huidige, niet-huidige, fysieke, immateriële, operationele en niet-operationele activa.

Totale vergoeding en CFA-salarisgids

Compensatie voor CFA®-charterholders bestaat doorgaans uit een combinatie van een basissalaris, prestatiegebaseerde bonussen en een soort eigen vermogen of winstdeling. Charterholders kunnen salarissen hebben die vrij hoog zijn in vergelijking met andere professionals in de financiële sector. Het volgende geeft een algemene CFA®-salarisgids.De

Wat is inelastische vraag?

Inelastische vraag is wanneer de vraag van de koper niet zo veel verandert als de prijs verandert. Wanneer de prijs met 20% stijgt en de vraag met slechts 1% daalt, wordt gezegd dat de vraag inelastisch is.Deze situatie doet zich doorgaans voor bij alledaagse huishoudelijke producten en diensten. Wanneer de prijs stijgt, kopen mensen nog steeds ongeveer hetzelfde bedrag van het goed of de dienst als vóór de verhoging, omdat hun behoeften hetzelfde blijven. E

Wat is bedrijfsstrategie?

Bedrijfsstrategie hanteert een portfoliobenadering voor strategische besluitvorming door naar alle bedrijven van een bedrijf te kijken om te bepalen hoe de meeste waarde kan worden gecreëerd. Om een ​​bedrijfsstrategie te ontwikkelen, moeten bedrijven kijken hoe de verschillende bedrijven die ze bezitten bij elkaar passen, hoe ze elkaar beïnvloeden en hoe het moederbedrijf is gestructureerd, om het menselijk kapitaal, de processen en het bestuur te optimaliseren. Bedri

Wat is CAGR?

CAGR staat voor de samengestelde jaarlijkse groeisnelheid. Het is de maatstaf voor het jaarlijkse groeipercentage van een investering in de loop van de tijd, waarbij rekening wordt gehouden met het effect van compounding. Het wordt vaak gebruikt om de prestaties van beleggingen in het verleden te meten en te vergelijken, of om hun verwachte toekomstige opbrengsten te projecteren.

Voorbeelden van Business Model Canvas

Het businessmodelcanvas is een hulpmiddel dat door bedrijfseigenaren en managers wordt gebruikt om hun strategie te plannen. Strategische planning Strategische planning is de kunst om bedrijfsstrategieën te formuleren, deze te implementeren en hun impact op organisatiedoelstellingen te evalueren. Het concept en het bedrijfsmodel.

Wat zijn nominale gegevens?

In statistieken zijn nominale gegevens (ook bekend als nominale schaal) een type gegevens dat wordt gebruikt om variabelen te labelen zonder enige kwantitatieve waarde te geven. Het is de eenvoudigste vorm van een meetschaal. In tegenstelling tot ordinale gegevens Ordinale gegevens In statistieken zijn ordinale gegevens het type gegevens waarin de waarden een natuurlijke volgorde volgen.

Wat is Days Sales Outstanding?

Days Sales Outstanding (DSO) staat voor het gemiddelde aantal dagen dat de verkoop op krediet in contanten wordt omgezet of hoe lang het duurt voordat een bedrijf zijn debiteuren innen. nog niet volledig betaald door zijn klanten, een vlottend actief op de balans. Bedrijven staan ​​hun klanten toe om tegen een redelijke, verlengde periode te betalen, op voorwaarde dat de voorwaarden worden overeengekomen. . D

Hoeveel is het salaris van een investeringsbankier?

Op een absolute basis, investeringsbankiers Carrièrepad investeringsbankieren Loopbaanbegeleiding investeringsbankieren - plan uw IB-carrièrepad. Lees meer over de salarissen van investment banking, hoe u wordt aangenomen en wat u kunt doen na een carrière bij IB. De investment banking divisie (IBD) helpt overheden, bedrijven en instellingen kapitaal aan te trekken en fusies en overnames (M&A) te voltooien. be

Wat is de boekwaarde per aandeel (BVPS)?

De boekwaarde per aandeel (BVPS) wordt berekend door de verhouding tussen het eigen vermogen dat beschikbaar is voor gewone aandeelhouders en het aantal uitstaande aandelen te nemen. In vergelijking met de huidige marktwaarde per aandeel, kan de boekwaarde per aandeel informatie geven over hoe de aandelen van een bedrijf worden gewaardeerd.

Wat is financiële planning en analyse (FP&A)?

Teams voor financiële planning en analyse (FP&A) spelen een cruciale rol in bedrijven door budgettering, prognoses en analyses uit te voeren die belangrijke zakelijke beslissingen van de CFO, CEO en de Raad van Bestuur ondersteunen.Zeer weinig of geen bedrijven kunnen consistent winstgevend zijn en groeien zonder zorgvuldige financiële planning en cashflowbeheer. D

Wat is de Excel TEXT-functie?

De Excel TEXT-functie wordt gebruikt om getallen naar tekst in een spreadsheet te converteren. In wezen converteert de functie een numerieke waarde naar een tekstreeks. TEXT is beschikbaar in alle versies van Excel.Formule= Tekst (Waarde, format_text)Waar:Waarde is de numerieke waarde die we naar tekst moeten converterenFormat_text is het formaat dat we willen toepassenWanneer is de Excel TEXT-functie vereist?

Wat is marginale omzet?

Marginale inkomsten zijn de inkomsten Verkoopopbrengsten Verkoopopbrengsten zijn de inkomsten die een bedrijf ontvangt uit de verkoop van goederen of de levering van diensten. In de boekhouding kunnen de termen "verkoop" en "omzet" hetzelfde betekenen, en worden vaak door elkaar gebruikt. Inkomsten betekenen niet noodzakelijkerwijs ontvangen contanten.

Meest voorkomende financiële sollicitatievragen

We hebben een lijst samengesteld met de meest voorkomende en meest gestelde vragen over financiële sollicitatiegesprekken. Als u uw financiële sollicitatiegesprek wilt behalen, zorg er dan voor dat u de onderstaande uitdagende vragen onder de knie hebt. Deze gids is perfect voor iedereen die solliciteert voor een functie als financieel analist. G

Wat is het bedrijfsinkomen?

Bedrijfsresultaat, ook wel bedrijfswinst of Earnings Before Interest & Taxes (EBIT) genoemd EBIT Guide EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes en is een van de laatste subtotalen in de winst- en verliesrekening vóór netto-inkomen. EBIT wordt ook wel bedrijfsinkomsten genoemd en wordt dit genoemd omdat het wordt gevonden door alle bedrijfskosten (productie- en niet-productiekosten) af te trekken van de verkoopopbrengsten. ,

Wat is Beta in Finance?

De bèta (β) van een beleggingsobject (dwz een aandeel) is een maatstaf voor de volatiliteit van het rendement in verhouding tot de gehele markt. Het wordt gebruikt als een risicomaatstaf en is een integraal onderdeel van het Capital Asset Pricing Model (CAPM Capital Asset Pricing Model (CAPM) Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een model dat de relatie beschrijft tussen verwacht rendement en risico van een De CAPM-formule laat zien dat het rendement van een effect gelijk is aan het risicovrije rendement plus een risicopremie, gebaseerd op de bèta van dat effect). Ee

Kapitaallease versus operationele lease

Een financiële lease (of financiële lease) wordt als een actief op de balans van een bedrijf behandeld, terwijl een operationele lease een uitgave is die niet op de balans staat. Beschouw een kapitale lease als het bezitten van een stuk onroerend goed en denk aan een operationele lease als meer als het huren van een onroerend goed. E

Wat is een dividend?

Een dividend is een aandeel in de winst en ingehouden winsten Ingehouden winsten De formule Ingehouden winsten vertegenwoordigt alle geaccumuleerde netto-inkomsten verrekend met alle dividenden die aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Ingehouden winsten maken deel uit van het eigen vermogen op de balans en vertegenwoordigen het deel van de winst van het bedrijf dat niet als dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, maar in plaats daarvan wordt gereserveerd voor herinvestering dat een bedrijf aan zijn aandeelhouders uitkeert.

Wat is het effectieve jaarlijkse tarief?

De effectieve jaarlijkse rente (EAR) is het rentetarief Rentelasten Rentelasten komen voort uit een bedrijf dat financiert door middel van schulden of financiële leasing. Rente wordt gevonden in de winst-en-verliesrekening, maar kan ook worden berekend via het schuldoverzicht. Het schema moet een overzicht geven van alle grote schulden die een bedrijf op zijn balans heeft staan ​​en de rente berekenen door de werkelijk verdiende op een investering of betaald op een lening te vermenigvuldigen als resultaat van het samenstellen van de rente over een bepaalde periode. Het

Wat is het eigen vermogen?

Owner's Equity wordt gedefinieerd als het deel van de totale waarde van de activa van een bedrijf dat kan worden opgeëist door de eigenaren (eenmanszaak of partnerschap General Partnership Een General Partnership (GP) is een overeenkomst tussen partners om samen een bedrijf op te richten en te runnen.

Wat is onroerend goed?

Onroerend goed is onroerend goed dat bestaat uit gronden en verbeteringen, waaronder gebouwen. Materiële activa Materiële activa zijn activa met een fysieke vorm en die waarde behouden. Voorbeelden zijn onder meer eigendommen, installaties en apparatuur. Materiële activa worden gezien en gevoeld en kunnen worden vernietigd door brand, natuurrampen of een ongeval. Im

Wat is eeuwigheid?

Continuïteit in het financiële systeem is een situatie waarin een stroom van cashflows Waardering Gratis taxatiegidsen om de belangrijkste concepten in uw eigen tempo te leren. In deze artikelen leert u best practices voor bedrijfswaardering en hoe u een bedrijf kunt waarderen met behulp van vergelijkbare bedrijfsanalyses, discounted cashflow (DCF) -modellering en precedenttransacties, zoals gebruikt bij investeringsbankieren, aandelenonderzoek, betalingen gaan voor onbepaalde tijd door of geen einde. B

Wat zijn opties: oproepen en plaatsen?

Een optie is een derivaat, een contract dat de koper het recht maar niet de verplichting geeft om de onderliggende waarde tegen een bepaalde datum (vervaldatum) tegen een bepaalde prijs te kopen of verkopen (uitoefenprijs Uitoefenprijs De uitoefenprijs is de prijs). waarbij de houder van de optie de optie kan uitoefenen om een ​​onderliggend effect te kopen of te verkopen, afhankelijk van of hij een call- of putoptie heeft. Een

Wat is een combinatie?

Een combinatie is een wiskundige techniek die het aantal mogelijke arrangementen in een verzameling items bepaalt waarbij de volgorde van de selectie er niet toe doet. In combinaties kunt u de items in willekeurige volgorde selecteren.Combinaties kunnen worden verward met permutaties. Bij permutaties is de volgorde van de geselecteerde items echter essentieel.

Wat is regressieanalyse?

Regressieanalyse is een set statistische methoden die wordt gebruikt voor het schatten van relaties tussen een afhankelijke variabele en een of meer onafhankelijke variabelen Onafhankelijke variabele Een onafhankelijke variabele is een invoer, aanname of drijfveer die wordt gewijzigd om de impact ervan op een afhankelijke variabele te beoordelen (de uitkomst).

Inleiding tot vaste en variabele kosten

Kosten zijn iets dat op verschillende manieren kan worden geclassificeerd, afhankelijk van de aard ervan. Een van de meest populaire methoden is classificatie op basis van vaste kosten en variabele kosten. Vaste kosten veranderen niet met stijgingen / dalingen van het productievolume, terwijl variabele kosten uitsluitend afhankelijk zijn van het volume van de productie-eenheden.

Wat is bruto inkomen?

Bruto-inkomen verwijst naar het totale inkomen dat door een persoon wordt verdiend met een salaris vóór belastingen en andere inhoudingen. Het omvat alle inkomsten die een persoon uit alle bronnen ontvangt - inclusief lonen, huurinkomsten, rente-inkomsten en dividenden. Dividend Een dividend is een aandeel in de winst en ingehouden winsten die een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. W

Wat zijn de soorten bedrijven?

Er zijn verschillende soorten bedrijven om uit te kiezen bij het vormen van een bedrijf, elk met zijn eigen juridische structuur en regels. Doorgaans zijn er vier hoofdtypen bedrijven: Eenmanszaken Eenmanszaak Een eenmanszaak (ook bekend als individueel ondernemerschap, eenmanszaak of eigendom) is een type entiteit zonder rechtspersoonlijkheid dat alleen in eigendom is, maatschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC) Limited Liability Company (LLC) Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) is een bedrijfsstructuur voor privébedrijven in de Verenigde Staten, een str

Wat is boekhouding op transactiebasis?

In financiële boekhouding Financial Accounting Theory Financial Accounting Theory legt het "waarom" achter boekhouding uit - de redenen waarom transacties op bepaalde manieren worden gerapporteerd. Deze gids zal u helpen de belangrijkste principes achter de financiële boekhoudingstheorie of de boekhouding op transactiebasis te begrijpen. O

Wat is een histogram?

Een histogram wordt gebruikt om discrete of continue gegevens samen te vatten. Met andere woorden, het biedt een visuele interpretatie. Datapresentatie-analisten communiceren de output van financiële analyses naar het management, investeerders en zakenpartners. Dit vereist dat u zich concentreert op de hoofdpunten, feiten van numerieke gegevens door het aantal gegevenspunten weer te geven dat binnen een gespecificeerd bereik van waarden valt ("bakken" genoemd).

Wat is de boekhoudkundige vergelijking?

De boekhoudkundige vergelijking is een basisprincipe van de boekhouding en een fundamenteel element van de balans. Balans De balans is een van de drie fundamentele financiële staten. Deze verklaringen zijn essentieel voor zowel financiële modellering als boekhouding. De balans geeft de totale activa van het bedrijf weer en hoe deze activa worden gefinancierd, hetzij via schulden of eigen vermogen. A

Wat is de bèta-coëfficiënt?

De bèta-coëfficiënt is een maatstaf voor de gevoeligheid of correlatie van een effect. Verhandelbare effecten Verhandelbare effecten zijn onbeperkte financiële instrumenten op korte termijn die worden uitgegeven voor aandelen of voor schuldbewijzen van een beursgenoteerd bedrijf. De uitgevende vennootschap creëert deze instrumenten met het uitdrukkelijke doel om fondsen te werven om de bedrijfsactiviteiten en expansie verder te financieren. of e

Overzicht van banken in het VK

Er zijn meer dan 45 hypotheekbanken en 300 banken in het VK, waarmee het het grootste banksysteem in Europa en het vierde grootste ter wereld is. De verschillende takken van het Britse banksysteem Bank of England De Bank of England (BoE) is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk en een model waarop de meeste centrale banken over de hele wereld zijn gebouwd.

Wat is financiële analyse?

Financiële analyse omvat het gebruik van financiële gegevens Financiële gegevens Waar gegevens voor financiële analisten te vinden zijn - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR en meer bronnen van financiële gegevens voor financiële analisten online om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en aanbevelingen te doen over hoe deze in de toekomst kunnen verbeteren . FMVA®

Wat zijn managementtheorieën?

Managementtheorieën zijn concepten rond aanbevolen managementstrategieën, die tools zoals raamwerken en richtlijnen kunnen omvatten die in moderne organisaties kunnen worden geïmplementeerd. Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Af

Wat zijn basispunten (BPS)?

In de financiële wereld zijn basispunten (BPS) een meeteenheid die gelijk is aan 1 / 100ste van 1 procent. BPS worden gebruikt voor het meten van rentetarieven, het rendement van een vastrentend effect. Fixed Income Bond Termen Definities voor de meest voorkomende obligatie- en vastrentende voorwaarden.

Wat zijn bedrijfsactiviteiten?

Bedrijfsactiviteiten verwijzen naar activiteiten die bedrijven dagelijks ondernemen om de waarde van de onderneming te verhogen en winst te maken. De activiteiten kunnen worden geoptimaliseerd om voldoende inkomsten te genereren. Opbrengsten Opbrengsten zijn de waarde van alle verkopen van goederen en diensten die door een bedrijf in een periode worden erkend.

Top 10 soorten grafieken

Elke goede financiële analist The Analyst Trifecta® Guide De ultieme gids over hoe je een financiële analist van wereldklasse kunt zijn. Wilt u een financiële analist van wereldklasse worden? Wilt u toonaangevende best practices volgen en u onderscheiden van de rest? Ons proces, genaamd The Analyst Trifecta®, bestaat uit analyse, presentatie en soft skills en kent het belang van het effectief communiceren van resultaten, wat grotendeels neerkomt op het kennen van de verschillende soorten diagrammen en grafieken, en wanneer en hoe ze te gebruiken. In d

Wat zijn kapitaaluitgaven?

Kapitaaluitgaven verwijzen naar fondsen die door een bedrijf worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of instandhouding van langetermijnactiva.Langetermijnactiva Langetermijnactiva zijn activa die een bedrijf gebruikt in zijn productieproces en die doorgaans een langere gebruiksduur hebben dan een jaar.

Wat is Deadweight Loss?

Deadweight loss verwijst naar het verlies van economische efficiëntie. Markteconomie Markteconomie wordt gedefinieerd als een systeem waarbij de productie van goederen en diensten wordt afgestemd op de veranderende wensen en mogelijkheden van de markt wanneer het evenwichtsresultaat niet haalbaar of niet bereikt is.

Wat zijn consumentenproducten?

Consumentenproducten, ook wel eindproducten genoemd, zijn producten die door particulieren of huishoudens worden gekocht voor persoonlijk gebruik. Met andere woorden, consumentenproducten zijn goederen die door de gemiddelde consument worden gekocht voor consumptie. Type koper Type koper is een reeks categorieën die het bestedingspatroon van consumenten beschrijven.

Verkoop-, algemene en administratieve kosten (VAA-kosten)

VAA-kosten omvatten alle niet-productiekosten die een bedrijf in een bepaalde periode heeft gemaakt. Dit omvat uitgaven zoals huur, reclame, marketing, boekhouding, procesvoering, reizen, maaltijden, managementsalarissen, bonussen en meer. Af en toe kan het ook afschrijvingskosten omvatten, afhankelijk van waar het mee verband houdt.

Wat is centrale tendens?

Centrale tendens is een beschrijvende samenvatting van een dataset door middel van een enkele waarde die het centrum van de datadistributie weerspiegelt. Naast de variabiliteit (spreiding) van een dataset, is de centrale tendens een tak van beschrijvende statistiek.De centrale tendens is een van de meest wezenlijke concepten in statistiek.

Wat is de Magna Cum Laude-eer?

Magna Cum Laude is een academische onderscheiding die doorgaans wordt toegekend aan een student die afstudeert in de top 10% of 15% van zijn klas. Het is de op een na hoogste eervolle vermelding na Summa Cum Laude. De Latijnse uitdrukking betekent "met grote eer" en is meestal het meest relevant voor studenten in een paar landen, waaronder de VS, Israël, Indonesië, de Filippijnen, de Dominicaanse Republiek en delen van continentaal Europa.Ma

Wat is het Business Model Canvas?

Het businessmodelcanvas is een strategische planning Strategische planning Strategische planning is de kunst van het formuleren van bedrijfsstrategieën, deze te implementeren en hun impact op de organisatiedoelstellingen te evalueren. De concepttool die door managers wordt gebruikt om hun bedrijfsmodel te illustreren en te ontwikkelen.

Wat is een slechte schuld?

Laten we eerst eens kijken wat de term dubieuze debiteur betekent. Soms, aan het einde van de fiscale periode Fiscaal jaar (FY) Een fiscaal jaar (FY) is een periode van 12 maanden of 52 weken die regeringen en bedrijven voor boekhoudkundige doeleinden gebruiken om financiële jaarverslagen op te stellen.

Wat is een multinationale onderneming?

Een multinational is een bedrijf dat zowel in zijn thuisland als in andere landen over de hele wereld actief is. Het handhaaft een centraal kantoor Bedrijfsstructuur Bedrijfsstructuur verwijst naar de organisatie van verschillende afdelingen of bedrijfseenheden binnen een bedrijf. Afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de industrie in een land, die het beheer van al zijn andere kantoren coördineert, zoals administratieve vestigingen of fabrieken.H