Wat zijn marginale kosten?

Marginale kosten vertegenwoordigen de incrementele kosten die worden gemaakt bij het produceren van extra eenheden van een goed of dienst. Het wordt berekend door de totale verandering in de productiekosten van meer goederen te nemen en die te delen door de verandering in het aantal geproduceerde goederen. De gebruikelijke variabele kosten Variabele kosten Variabele kosten zijn kosten die variëren in verhouding tot de hoeveelheid goederen of diensten die een bedrijf produceert. Met andere woorden, het zijn kosten die variëren in de berekening zijn arbeid en materialen, plus de geschatte verhogingen van vaste kosten (indien van toepassing), zoals administratie-, overhead- en verkoopkosten. De formule voor marginale kosten kan worden gebruikt bij financiële modellering. Wat is financiële modellering Financiële modellering wordt uitgevoerd in Excel om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. Overzicht van wat is financiële modellering, hoe enwaarom een ​​model bouwen. het genereren van cashflow optimaliseren Cashflow Cashflow (CF) is de toename of afname van de hoeveelheid geld die een bedrijf, instelling of individu heeft. In de financiële wereld wordt de term gebruikt om het bedrag aan contanten (valuta) te beschrijven dat in een bepaalde periode wordt gegenereerd of verbruikt. Er zijn veel soorten CF.

Hieronder splitsen we de verschillende componenten van de marginale kostenformule op.

Marginale kostenformule op een grafiek

Afbeelding: de cursus budgettering en prognoses van financiën.

Wat is de formule voor marginale kosten?

De marginale kostenformule is:

Marginale kosten = (verandering in kosten) / (verandering in hoeveelheid)

1. Wat is "verandering in kosten"?

Op elk productieniveau en gedurende elke tijdsperiode kunnen de productiekosten stijgen of dalen, vooral wanneer de behoefte ontstaat om meer of minder outputvolume te produceren. Als de productie van extra eenheden het inhuren van een of twee extra werknemers vereist en de aanschafkosten van grondstoffen verhoogt, dan verwijst een verandering in de totale productiekosten van productieproductie naar het aantal eenheden dat een bedrijf in een bepaalde periode produceert. Vanuit micro-economisch oogpunt zal een bedrijf dat efficiënt opereert het resultaat zijn. Om de verandering in kosten te bepalen, trekt u eenvoudig de productiekosten die tijdens de eerste output-run zijn gemaakt, af van de productiekosten in de volgende batch wanneer de output is toegenomen.

2. Wat is "wijziging in hoeveelheid"?

Het is onvermijdelijk dat het uitvoervolume zal toenemen of afnemen bij wisselende productieniveaus. De betrokken hoeveelheden zijn meestal significant genoeg om veranderingen in de kosten te evalueren. Een toename of afname van het volume van de geproduceerde goederen vertaalt zich in de kosten van vervaardigde goederen (COGM) Cost of Goods Manufactured (COGM) Cost of Goods Manufactured, ook bekend als COGM, is een term die in de managementboekhouding wordt gebruikt en verwijst naar een schema of verklaring die de totale productiekosten voor een bedrijf gedurende een bepaalde periode toont. . Om de hoeveelheidwijzigingen te bepalen, wordt het aantal goederen dat in de eerste productierun is gemaakt, afgetrokken van het volume van de output in de volgende productierun.

Download de marginale kostencalculator

Hoe berekent u de marginale kosten Marginale kosten De marginale productiekosten zijn de kosten om een ​​extra eenheid van een product of dienst te leveren. Het is een fundamenteel principe dat wordt gebruikt om economisch optimale beslissingen te nemen en een belangrijk aspect van management accounting en financiële analyse. Het kan worden berekend als? Download de gratis marginale-kostencalculator van Finance Marginale-kostencalculator Met deze marginale-kostencalculator kunt u de extra kosten voor het produceren van meer eenheden berekenen met behulp van de formule: Marginale kosten = verandering in kosten / verandering in hoeveelheid Marginale kosten vertegenwoordigen de incrementele kosten die worden gemaakt bij het produceren van extra eenheden van een goed of dienst. Het wordt berekend door de totale cha te nemen. Als u de extra kosten voor het produceren van meer eenheden wilt berekenen,voer gewoon uw cijfers in onze op Excel gebaseerde rekenmachine in en u heeft direct het antwoord.

Begin met het invoeren van het beginnend aantal geproduceerde eenheden en de totale kosten, en voer vervolgens het toekomstige aantal geproduceerde eenheden en hun totale kosten in. De output van die vergelijking zijn de marginale kosten. Hieronder ziet u een screenshot van de rekenmachine.

marginale kostencalculator

Download de gratis sjabloon

Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download nu de gratis sjabloon!

Een voorbeeld van de marginale kostenformule

Johnson Tyres, een beursgenoteerd bedrijf, produceert consequent 10.000 stuks vrachtwagenbanden per jaar, met productiekosten van $ 5 miljoen. In een jaar is de marktvraag naar banden echter aanzienlijk hoger, waardoor extra productie van eenheden nodig is, wat het management ertoe aanzet meer grondstoffen en reserveonderdelen aan te schaffen en meer mankracht in te huren. Deze vraag resulteert in totale productiekosten van $ 7,5 miljoen om in dat jaar 15.000 eenheden te produceren. Als financieel analist Financiële analist, stelt u vast dat de marginale kosten voor elke extra geproduceerde eenheid $ 500 ($ 2.500.000 / 5.000) bedragen.

Hoe belangrijk zijn marginale kosten bij bedrijfsactiviteiten?

Bij het uitvoeren van financiële analyse Soorten financiële analyse Financiële analyse omvat het gebruik van financiële gegevens om de prestaties van een bedrijf te beoordelen en aanbevelingen te doen over hoe het in de toekomst kan verbeteren. Financiële analisten voeren hun werk voornamelijk uit in Excel, met behulp van een spreadsheet om historische gegevens te analyseren en projecties te maken. factor om te overwegen.

Als de verkoopprijs van een product hoger is dan de marginale kosten, zullen de inkomsten nog steeds hoger zijn dan de toegevoegde kosten - een geldige reden om de productie voort te zetten. Als het prijskaartje echter lager is dan de marginale kosten, zullen er verliezen worden geleden en moet daarom geen extra productie worden nagestreefd - of misschien moeten de prijzen worden verhoogd. Dit is een belangrijk stuk analyse om te overwegen voor bedrijfsactiviteiten.

Lees meer in de financiële analysecursussen van Finance.

Welke banen gebruiken de formule voor marginale kosten?

Professionals die werkzaam zijn in een breed scala van corporate finance Corporate Finance Overzicht Corporate Finance houdt zich bezig met de kapitaalstructuur van een bedrijf, inclusief de financiering ervan en de acties die het management neemt om de waarde van rollen te verhogen, bereken de incrementele productiekosten als onderdeel van routinematige financiële analyse . Accountants werkzaam in de taxatiegroep Valuations Analyst Carrièreprofiel Een taxatieanalist levert taxatiediensten voor publieke en private ondernemingen. Ze zijn doorgaans gericht op de identificatie en waardering van immateriële activa en, meer specifiek, op de bijzondere waardevermindering van goodwill en de allocatie van de aankoopprijs (PPA). Een carrière als analist in het waarderingsteam kan aanzienlijke financiële modellen en analyses vereisen. mag deze oefenberekening voor een cliënt uitvoeren,terwijl analisten in investeringsbankieren Carrièrepad in investeringsbankieren Loopbaangids voor investeringsbankieren - plan uw IB-carrièrepad. Lees meer over de salarissen van investment banking, hoe u wordt aangenomen en wat u kunt doen na een carrière bij IB. De investment banking divisie (IBD) helpt overheden, bedrijven en instellingen kapitaal aan te trekken en fusies en overnames (M&A) te voltooien. kunnen het opnemen als onderdeel van de output in hun financiële model. Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten.en instellingen halen kapitaal op en voltooien fusies en overnames (M&A). kunnen het opnemen als onderdeel van de output in hun financiële model. Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten.en instellingen halen kapitaal op en voltooien fusies en overnames (M&A). kunnen het opnemen als onderdeel van de output in hun financiële model. Soorten financiële modellen De meest voorkomende soorten financiële modellen zijn: model met 3 verklaringen, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Ontdek de top 10 soorten.

Bekijk de carrièrekaart van Finance voor meer informatie!

Video-uitleg van marginale kosten

Hieronder vindt u een korte video-tutorial waarin wordt uitgelegd wat de marginale kosten zijn, de formule om deze te berekenen en waarom deze belangrijk zijn bij financiële analyse.

Video: cursussen Financiële analyse van Finance.

Schaalvoordelen (of niet)

Bedrijven kunnen lagere kosten ervaren om meer goederen te produceren als ze zogenaamde schaalvoordelen hebben. Schaalvoordelen Schaalvoordelen verwijzen naar het kostenvoordeel dat een bedrijf ervaart wanneer het zijn productieniveau verhoogt. Het voordeel ontstaat door de omgekeerde relatie tussen de vaste kosten per eenheid en de geproduceerde hoeveelheid. Hoe groter de geproduceerde hoeveelheid output, hoe lager de vaste kosten per eenheid. Typen, voorbeelden, gids. Voor een bedrijf met schaalvoordelen wordt de productie van elke extra eenheid goedkoper en wordt het bedrijf gestimuleerd om het punt te bereiken waarop marginale opbrengsten Marginale opbrengsten Marginale opbrengsten de opbrengsten zijn die worden behaald met de verkoop van een extra eenheid. Het zijn de inkomsten die een bedrijf kan genereren voor elke extra verkochte eenheid; er zijn marginale kosten aan verbonden,die moet worden verantwoord. is gelijk aan marginale kosten Marginale kosten De marginale productiekosten zijn de kosten om één extra eenheid van een product of dienst te leveren. Het is een fundamenteel principe dat wordt gebruikt om economisch optimale beslissingen te nemen en een belangrijk aspect van management accounting en financiële analyse. Het kan worden berekend als. Een voorbeeld hiervan is een productiefabriek die veel ruimtecapaciteit heeft en efficiënter wordt naarmate er meer volume wordt geproduceerd. Bovendien is het bedrijf in staat om lagere materiaalkosten te bedingen met leveranciers bij hogere volumes, waardoor de variabele kosten in de loop van de tijd lager worden.Het is een fundamenteel principe dat wordt gebruikt om economisch optimale beslissingen te nemen en een belangrijk aspect van management accounting en financiële analyse. Het kan worden berekend als. Een voorbeeld hiervan is een productiefabriek die veel ruimtecapaciteit heeft en efficiënter wordt naarmate er meer volume wordt geproduceerd. Bovendien is het bedrijf in staat om lagere materiaalkosten te bedingen met leveranciers bij hogere volumes, waardoor de variabele kosten in de loop van de tijd lager worden.Het is een fundamenteel principe dat wordt gebruikt om economisch optimale beslissingen te nemen en een belangrijk aspect van management accounting en financiële analyse. Het kan worden berekend als. Een voorbeeld hiervan is een productiefabriek die veel ruimtecapaciteit heeft en efficiënter wordt naarmate er meer volume wordt geproduceerd. Bovendien is het bedrijf in staat om lagere materiaalkosten te bedingen met leveranciers bij hogere volumes, waardoor de variabele kosten in de loop van de tijd lager worden.

Voor sommige bedrijven stijgen de kosten per eenheid zelfs naarmate er meer goederen of diensten worden geproduceerd. Van deze bedrijven wordt gezegd dat ze schaalnadelen hebben. Schaalnadelen. Schaalvoordelen zijn wanneer de productie toeneemt met stijgende marginale kosten, wat resulteert in een verminderde winstgevendheid. In plaats van dat de productiekosten dalen naarmate er meer eenheden worden geproduceerd (wat het geval is bij normale schaalvoordelen), gebeurt het tegenovergestelde en worden de kosten hoger. Stel je een bedrijf voor dat zijn maximale productievolume heeft bereikt. Als het meer eenheden wil produceren, zouden de marginale kosten erg hoog zijn omdat er grote investeringen nodig zouden zijn om de capaciteit van de fabriek uit te breiden of tegen hoge kosten ruimte te huren bij een andere fabriek.

Waar vindt u meer informatie over marginale kosten?

We hopen dat dit een nuttige gids is geweest voor de formule voor marginale kosten en voor het berekenen van de incrementele kosten voor het produceren van meer goederen. Om meer te leren, biedt Finance een breed scala aan cursussen over financiële analyse, boekhouding en financiële modellering, inclusief voorbeelden van de marginale kostenvergelijking in actie.

Meer leren: blader door veel van onze GRATIS financiële cursussen.

Aanvullende bronnen:

  • Operationele marge Operationele marge De operationele marge is gelijk aan het bedrijfsresultaat gedeeld door de omzet. Het is een winstgevendheidsratio die de inkomsten meet na dekking van de operationele en niet-operationele kosten van een bedrijf. Ook wel return on sales genoemd
  • EBITDA-marge EBITDA-marge EBITDA-marge = EBITDA / omzet. Het is een winstgevendheidsratio die de inkomsten meet die een bedrijf genereert vóór belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie. Deze gids bevat voorbeelden en een downloadbare sjabloon
  • Winstmarge Nettowinstmarge Nettowinstmarge (ook bekend als "Winstmarge" of "Nettowinstmarge-ratio") is een financiële ratio die wordt gebruikt om het winstpercentage te berekenen dat een bedrijf produceert op basis van zijn totale inkomsten. Het meet het bedrag van de nettowinst dat een bedrijf behaalt per dollar aan inkomsten.
  • Bijdrage marge Bijdrage marge ratio De contributie marge ratio is de omzet van een bedrijf minus variabele kosten, gedeeld door de omzet. De ratio kan worden gebruikt voor break-even-analyse en het vertegenwoordigt het marginale voordeel van het produceren van nog een eenheid.

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022