Wat is P / AFFO?

De P / AFFO wordt berekend door de P / FFO op te tellen bij eventuele huurverhogingen en de kapitaaluitgaven en de kosten voor routineonderhoud af te trekken. De P / AFFO is een maatstaf voor de financiële prestaties van een REIT (Real Estate Investment Trust) Real Estate Investment Trust (REIT) Een vastgoedbeleggingstrust (REIT) is een investeringsfonds of effect dat belegt in inkomsten genererend onroerend goed . Het fonds wordt beheerd door en is eigendom van een vennootschap van aandeelhouders die geld bijdragen om te investeren in commercieel vastgoed, zoals kantoor- en appartementsgebouwen, magazijnen, ziekenhuizen, winkelcentra, studentenhuisvesting, hotels. Het is gelijk aan de P / FFO aangepast om rekening te houden met investeringsuitgaven en reguliere onderhoudskosten, waardoor het een nauwkeuriger REIT-waarderingstool is dan P / FFO.

P / AFFO

Het is ook een nauwkeurigere voorspeller van dividenden die een bedrijf in de toekomst zal uitkeren, en het kan potentiële investeerders helpen bij het nemen van een beslissing over het al dan niet kopen van aandelen van het bedrijf. De P / AFFO wordt ook wel de voor distributie beschikbare fondsen genoemd.

Korte samenvatting

  • P / AFFO is een aangepaste versie van Funds from Operations (FFO), die rekening houdt met de kapitaaluitgaven van een bedrijf.
  • De P / AFFO-maatstaf is niet gestandaardiseerd, waardoor het onmogelijk is om de ene REIT met de andere te vergelijken, aangezien er geen standaardprocedures zijn voor de P / AFFO tussen bedrijven.
  • De P / AFFO houdt rekening met de kapitaaluitgaven van de portefeuille, zoals huurverhoging, herschilderen van het pand en dakvervanging.

Hoe P / AFFO te berekenen

De berekening van de P / AFFO vereist dat we eerst de P / FFO P / FFO P / FFO, of Price to Funds From Operations, bepalen, kan worden omschreven als een betrouwbare en moderne manier om de waarde van een REIT te bepalen. De P / FFO-metriek wordt berekend en vervolgens worden andere vormen van uitgaven afgetrokken van de P / FFO om de P / AFFO te krijgen. De P / FFO wordt gebruikt om de kasstroom uit vastgoedinvesteringen te evalueren. Het wordt berekend door eerst het netto-inkomen van het bedrijf te krijgen en vervolgens eventuele afschrijvings- en amortisatiekosten gedurende de periode bij elkaar op te tellen. De afschrijving wordt weer bij de vergelijking opgeteld omdat onroerend goed in waarde stijgt en aftrek van afschrijving de waarde van een onroerend goed zou verstoren.

De P / AFFO wordt verkregen door de P / FFO-waarde te nemen en vervolgens kapitaaluitgaven af ​​te trekken Kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven verwijzen naar fondsen die door een bedrijf worden gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van langetermijnactiva om de efficiëntie of capaciteit te verbeteren van het bedrijf. Activa op lange termijn zijn meestal fysiek en hebben een gebruiksduur van meer dan één boekhoudperiode. zoals onderhoudskosten en eventuele meerwaarden op de verkoop van het onroerend goed. De meerwaarden op de verkoop van onroerend goed worden in mindering gebracht omdat het een eenmalige gebeurtenis is en geen langetermijneffect op het onroerend goed heeft.

P / AFFO uitbetalingsratio

De P / AFFO-ratio meet het vermogen van een REIT om op lange termijn dividenden aan aandeelhouders uit te keren. De uitbetalingsratio wordt berekend door het jaarlijkse dividendpercentage van een REIT te nemen en dit te delen door de geschatte P / AFFO per aandeel. Het helpt bij het evalueren van de operationele cashflow van de REIT, rekening houdend met de investeringsuitgaven en andere routineonderhoudskosten.

Als een berekende ratio meer dan 100% is, betekent dit dat de dividenden van die REIT hoger zijn dan de verwachte inkomsten voor toekomstige activiteiten. Als gevolg hiervan kan de REIT verplicht worden dividenden uit zijn kasreserve te betalen. Een dergelijk scenario is echter geen reden tot ongerustheid als het op korte termijn de overhand heeft. Het kan echter een reden tot ongerustheid zijn als het zich uitstrekt over de lange termijn, wat onhoudbaar zal zijn voor het bedrijf en snelle actie vereist voor de aanpassing van de uitbetaling van dividenden. Dividendbeleid Het dividendbeleid van een bedrijf bepaalt het bedrag van de dividenden die worden uitgekeerd door de vennootschap aan haar aandeelhouders en de frequentie waarmee de dividenden worden uitgekeerd.

P / AFFO versus P / FFO

De P / AFFO heeft meer de voorkeur dan P / FFO bij het meten van de REIT-prestaties, aangezien de eerste de uitgaven die het bedrijf heeft gemaakt in detail aftrekt, inclusief kapitaaluitgaven en routineonderhoudskosten. De P / FFO houdt alleen rekening met de afschrijvings- en amortisatiekosten, terwijl andere belangrijke kosten die de waarde van een bedrijf beïnvloeden, buiten beschouwing worden gelaten.

Een ander twistpunt tussen de twee metrieken is dat de P / FFO voor de meeste bedrijven meer gestandaardiseerd is dan de P / AFFO. Er zijn richtlijnen die bedrijven kunnen gebruiken bij het berekenen van de P / FFO, maar er is geen standaardmethode voor het berekenen van de P / AFFO.

Het betekent dat elk bedrijf zijn voorkeursmethode kan gebruiken om zijn P / AFFO te bepalen; de waarden die door bedrijven worden verkregen, zijn mogelijk niet vergelijkbaar met andere waarden in de branche. Vergelijking is een belangrijk aspect in de vastgoedsector, omdat het experts in staat stelt te bepalen hoe verschillende bedrijven presteren.

Schuld (hefboomratio)

Voor een gestage groei van de P / AFFO per aandeel en een stijging van de aan aandeelhouders uit te keren dividenden, moeten bedrijven lagere kapitaalkosten handhaven dan contante opbrengsten. Schulden zijn een belangrijk aspect voor de meeste bedrijven, aangezien ze schulden kunnen aangaan om hun groei te stimuleren of een tekort in de financiering van hun activiteiten te dekken. De kosten van schulden variëren echter, en bedrijven zouden de goedkoopste schulden moeten krijgen die flexibel zijn en met beheersbare terugbetalingsvoorwaarden.

Bedrijven gebruiken hefboomratio's om het risico van een gegeven schuldaanbod te evalueren. De ratio wordt ook gebruikt door kredietbeoordelingsbureaus bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van REIT's in termen van krediet. Schuldeisers gebruiken de gegevens die door de ratingbureaus zijn verkregen om de kredietwaardigheid te bewijzen. Kredietwaardigheid Kredietwaardigheid is, simpel gezegd, hoe "waardig" of verdienstelijk een krediet is. Als een geldschieter er zeker van is dat de lener haar schuldverplichting tijdig zal nakomen, wordt de lener geacht kredietwaardig te zijn. van een lenende firma.

De gegevens gaan in op de cashflow en het vermogen van een REIT om de schuld comfortabel terug te betalen en of ze andere uitstaande schulden hebben bij andere crediteuren. De kredietwaardigheid van een bedrijf is essentieel voor hun kredietwaardigheid, aangezien schuldeisers dergelijke gegevens raadplegen om het terugbetalingsvermogen en het wanbetalingsrisico te meten. Lage kredietrente beperkt daarom de groeimogelijkheden van een bedrijf.

Aanvullende bronnen

Finance is de officiële aanbieder van de Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Sluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, JP Morgan en Ferrari-certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen om te vormen tot een financiële analist van wereldklasse.

Om u te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden en uw carrière ten volle te ontwikkelen, zullen deze aanvullende bronnen zeer nuttig zijn:

  • Cap Rate (REIT) Cap Rate (REIT) Cap rate is een financiële maatstaf die wordt gebruikt door vastgoedbeleggers om vastgoedinvesteringen te analyseren en hun potentiële rendement te bepalen op basis van
  • Fundamenten van financiële modellering van onroerend goed Fundamenten van financiële modellering van onroerend goed Leer de basis van financiële modellering van onroerend goed in deze inleidende gids voor het bouwen van een financieel model voor een vastgoedontwikkelingsproject.
  • Hefboomratio's Hefboomratio's Een hefboomratio geeft het niveau van de schuld aan dat een bedrijfsentiteit heeft opgelopen ten opzichte van verschillende andere rekeningen in de balans, resultatenrekening of kasstroomoverzicht. Excel-sjabloon
  • Prijswaardering Prijswaardering Prijsstijging in onroerend goed verwijst naar de toename van de waarde van een onroerend goed over een bepaalde periode. Een van de doelen van investeren in real

Aanbevolen

Is Crackstreams afgesloten?
2022
Is het MC-commandocentrum veilig?
2022
Verlaat Taliesin een cruciale rol?
2022