Wat is beoordelingsbetrokkenheid?

Een beoordelingsopdracht wordt ook wel een beperkte mate van zekerheid of een negatieve opdracht genoemd. Auditors voeren een beoordelingsopdracht uit nadat een accountant een controle van de financiële overzichten van een bedrijf heeft voltooid, en daarom geeft de auditor beperkte zekerheid over de juistheid van de financiële overzichten. Drie financiële overzichten De drie financiële overzichten zijn de winst-en-verliesrekening, de balans en de overzicht van kasstromen. Deze drie kernverklaringen zijn ingewikkeld. Tijdens de opdracht voert de auditor onderzoeks- en cijferanalyses uit om een ​​matig niveau van zekerheid te verkrijgen dat vereist is om een ​​negatief assurance-rapport te verstrekken.

Betrokkenheid beoordelen

In een negatief assurance-rapport geeft de accountant aan of hij iets heeft gevonden waardoor hij denkt dat de bewering van een partij geen getrouw beeld geeft. De auditor is verplicht om te vermelden of hij tijdens de opdracht informatie tegenkwam die hem doet geloven dat de financiële overzichten geen getrouw beeld van de onderneming geven of dat de financiële overzichten niet in overeenstemming zijn met de specifieke boekhoudkundige normen. Een beoordelingsopdracht verschilt significant van een controleopdracht omdat de eerste minder zekerheid geeft aan de beoogde gebruiker.

Korte samenvatting

 • Een beoordelingsopdracht is een soort opdracht die een beperkte mate van zekerheid biedt dat de financiële overzichten van een onderneming in overeenstemming zijn met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
 • Het geeft gebruikers beperkte zekerheid over de nauwkeurigheid of juistheid van financiële overzichten.
 • Een beoordelingsopdracht kost minder tijd dan een controleopdracht, aangezien er minder inspanning mee gemoeid is.

Hoe het werkt

Een beoordelingsopdracht heeft de voorkeur wanneer de jaarrekening van het bedrijf al is opgesteld en gecertificeerd om nauwkeurig te zijn, en het bedrijf een externe accountant inschakelt Big Four Accounting Firms De Big Four accountantskantoren verwijzen naar Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG en Ernst & Jong. Deze firma's zijn de vier grootste professionele dienstverleners ter wereld die audit-, transactieadvies-, belasting-, advies-, risicoadvies- en actuariële diensten verlenen. om de financiële overzichten te beoordelen. Aangezien de jaarrekening al als accuraat is gecertificeerd, dient de externe accountant een negatieve assurance te geven dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Tijdens de review voert de accountant cijferanalyses uit om de cijfers beter te begrijpen. Een beoordelingsopdracht is minder intensief voor de werkzaamheden van de accountant. Daarom kan de accountant geen oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening.

Belangrijkste partijen bij een beoordelingsopdracht

De volgende zijn de belangrijkste partijen bij een beoordelingsopdracht en de rollen die zij in het proces spelen:

1. Beheer

Het management is verantwoordelijk voor het opstellen van de belangrijkste financiële overzichten, dwz balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Een kasstroomoverzicht (officieel het kasstroomoverzicht genoemd) bevat informatie over hoeveel geld een bedrijf heeft gegenereerd en gedurende een bepaalde periode gebruikt. Het bevat 3 secties: kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, kasstroom uit investeringen en kasstroom uit financiering. , in overeenstemming met het stelsel inzake financiële verslaggeving.

Ook is het management verplicht om interne controlesystemen te implementeren om te helpen bij het opstellen van financiële overzichten die geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Ze moeten ook de relevante financiële gegevens verstrekken om de accountant te helpen bij het tijdig opstellen van de jaarrekening.

2. Beoefenaar

De persoon die een beoordelingsopdracht uitvoert, moet een bevoegde accountant zijn. De accountant is verplicht om direct bewijs te verkrijgen in plaats van te vertrouwen op bewijs dat door derden is verstrekt. Hij / zij moet ook procedures uitvoeren om tot een conclusie te komen of iets onder hun aandacht is gekomen waardoor zij denken dat de financiële overzichten niet zijn opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. De beoordelingswerkzaamheden die de accountant moet uitvoeren, omvatten:

 • Vragen over de boekhoudkundige praktijken van het bedrijf
 • Vertegenwoordigingen van het management over de juistheid van de financiële overzichten
 • Managementverantwoordelijkheid voor interne controlesystemen
 • Beheerverantwoordelijkheid om fraude op te sporen en te voorkomen
 • Informatie over volgende evenementen
 • Kennis van fraude
 • Ratio's en relaties van geregistreerde bedragen
 • Analytische procedures voor vergelijkingen
 • Ontvangst van passende financiële informatie
 • Procedures voor het vastleggen van financiële informatie

3. Beoogde gebruikers

De beoogde gebruikers van de jaarrekening kunnen aandeelhouders zijn. Aandeelhouder. Een aandeelhouder kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn die aandelen in een bepaald bedrijf aanhoudt. Een aandeelhouder moet minimaal één aandeel in de aandelen of een beleggingsfonds van een bedrijf bezitten om ze gedeeltelijk eigenaar te maken. , investeerders, crediteuren, enz. De beoordelingsopdracht wordt uitgevoerd met als doel het vertrouwen van de gebruiker in de financiële overzichten te vergroten.

Aangezien de financiële overzichten al zijn gecontroleerd en gecertificeerd, is het de rol van de auditor om negatieve zekerheid te verschaffen over de vraag of de beoordeelde financiële overzichten voldoen aan de toepasselijke rapporteringsnormen en of ze geen afwijkingen van materieel belang bevatten. De financiële overzichten worden beschouwd als een afwijking van materieel belang als ze fouten, fraude of weglatingen bevatten die mogelijk de economische beslissingen van de gebruiker kunnen beïnvloeden.

Beoordeel Engagement vs. Audit Engagement

Een beoordelingsopdracht wordt als zwakker beschouwd dan een controleopdracht. Bij een controleopdracht is van de auditor vereist om strengere procedures uit te voeren alvorens een positieve assurance te geven. De auditor moet de interne controlesystemen van het bedrijf begrijpen en verificatie-, onderbouwings-, onderzoeks- en cijferanalyses uitvoeren.

Na het verzamelen van de juiste informatie door middel van de bovengenoemde procedures, geeft de auditor een oordeel over of de financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, en of ze een getrouw beeld geven van de financiële positie van de onderneming.

Afhankelijk van de bevindingen van de controle kan de auditor een goedkeurende verklaring, een oordeel met beperking of een afkeurend oordeel afgeven. Een verklaring zonder voorbehoud betekent dat de accountant ervan overtuigd is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de positie van de onderneming en dat deze vrij is van materiële fouten of fraude.

Er wordt een verklaring met beperking afgegeven wanneer de auditor niet in staat is een goedkeurende verklaring af te geven vanwege een afwijking van het stelsel inzake financiële verslaggeving of de reikwijdte van de beperking. De auditor moet specifieke kwesties bekendmaken met betrekking tot de kwalificatie, of waar er een materiële afwijking is van de GAAP-regels.

Een afkeurend oordeel wordt afgegeven wanneer de accountant concludeert dat de afwijkingen van het stelsel inzake financiële verslaggeving zo significant zijn dat hij / zij van mening is dat de financiële overzichten niet getrouw zijn weergegeven.

Aanvullende bronnen

Finance biedt de Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering De Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die betrekking heeft op financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, convenantmodellering, lening terugbetalingen, en meer. certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen. Bekijk de aanvullende relevante bronnen hieronder om te blijven leren en uw kennisbasis te ontwikkelen:

 • Oordeel van de auditor Oordeel van de auditor In de controleverklaring van de onafhankelijke auditor kan een auditor een van de vijf verschillende oordelen afgeven: Goedkeurende (goedkeurende) verklaring; Oordeel met beperking vanwege een GAAP-vertrek; Oordeel met beperking vanwege een beperking van de reikwijdte; Afkeurend oordeel vanwege een GAAP-vertrek; en Afwijzing van mening vanwege een beperking van de reikwijdte.
 • Samenstellingsopdracht Samenstellingsopdracht Een samenstellingsopdracht is een dienst die wordt verleend door een externe accountant om het management te helpen bij de presentatie van financiële gegevens in de vorm van
 • Forensic Audit Guide Forensic Audit Guide Een forensische audit is een gedetailleerde audit van de gegevens van een bedrijf die in een gerechtelijke procedure door een rechtbank kan worden gebruikt. Accountants, advocaten en financiële professionals zijn allemaal betrokken. Bij een dergelijke audit zoeken ze naar corruptie, belangenconflicten, omkoping, afpersing, verduistering van vermogensbestanddelen, financiële fraude
 • Wettelijke aansprakelijkheid van auditors Wettelijke aansprakelijkheid van auditors De bezorgdheid over de wettelijke aansprakelijkheid van auditors neemt elke dag toe. Auditors zijn zeer belangrijke mensen omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het vergroten van de betrouwbaarheid van jaarrekeningen voor allerlei externe gebruikers. Net als andere professionals kunnen zij civiel en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld

Aanbevolen

Wat is het PERMA-model?
Wat is functionele veroudering (onroerend goed)?
Lender of Last Resort